- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 81:(άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Υποβολή στοιχείων ανά χώρα

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, κάθε ίδρυμα δημοσιοποιεί την 30η Ιουνίου έκαστου ημερολογιακού έτους, εξειδικεύοντας ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα στις οποίες διαθέτει έδρα, τις ακόλουθες πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση για το οικονομικό έτος:
α) επωνυμία ή επωνυμίες, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση,
β) κύκλο εργασιών,
γ) αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμο καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
δ) αποτελέσματα προ φόρων,
ε) φόρους επί των αποτελεσμάτων,
στ) εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα ιδρύματα δημοσιοποιούν τις πληροφορίες των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 1 για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 2014.
3. Έως 1η Ιουλίου 2014, όλα τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εντός της Ένωσης, όπως προσδιορίζονται διεθνώς, υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστευτικά τις πληροφορίες των περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ (EE L 157) που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3693/2008 και δημοσιεύονται, εφόσον είναι δυνατό, ως παράρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή, όπου συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ενδιαφερόμενου ιδρύματος.