- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 76-(άρθρο 84 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Τα ιδρύματα εφαρμόζουν συστήματα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου από δυνητικές μεταβολές επιτοκίων στο μέτρο που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του ιδρύματος οι οποίες δεν σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.