- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 56-(άρθρο 64 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκούν τις εποπτικές αρμοδιότητες και επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόντα νόμο και στην λοιπή ισχύουσα νομοθεσία με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α) άμεσα,
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,
γ) υπό την ευθύνη της, με ανάθεση καθηκόντων στις αρχές της περίπτωσης β),
δ) κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.