- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 44 -(άρθρο 40 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής της χώρας υποδοχής

1. Για στατιστικούς σκοπούς η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί την υποβολή περιοδικών αναφορών για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.
2. Οι αναφορές αυτές ζητούνται μόνον για ενημερωτικούς ή στατιστικούς σκοπούς, προς εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του παρόντος νόμου, ή για σκοπούς εποπτείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 και 44 έως 49 του παρόντος νόμου. Υπόκεινται στην τήρηση απαιτήσεων επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόμου.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται συγκεκριμένα να απαιτεί πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον ένα υποκατάστημα είναι σημαντικό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του παρόντος νόμου.