- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 42 -(άρθρο 34(1)(2) & 35 (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)-Παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα

1. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και εποπτεύονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως όσον αφορά την τήρηση ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων, την απόκτηση «ειδικών συμμετοχών» στο κεφάλαιο τους, την υιοθέτηση άρτιου και αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τα πιστωτικά ιδρύματα, με βάση τον παρόντα νόμο, επιτρέπεται να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε άλλο κράτος μέλος είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος είτε με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, εφόσον:
α) Συντρέχουν, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Ειδικότερα για την ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύματα, που αποτελούν τη μητρική ή τις μητρικές επιχειρήσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος, της ευθύνης για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων που αυτό αναλαμβάνει.
β) Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου, προκειμένου περί εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος ή το είδος της δραστηριότητας που προτίθενται να ασκήσουν για πρώτη φορά, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, προκειμένου περί παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος επαληθεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χορηγεί στα χρηματοδοτικά ιδρύματα πιστοποιητικό, στο οποίο επισυνάπτονται: α) οι πληροφορίες της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και β) η κοινοποίηση του ύψους και της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και το συνολικό πόσο έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του πιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί τη μητρική του επιχείρηση. Όσον αφορά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος στο χρηματοδοτικό ίδρυμα, τη διαδικασία εγκατάστασης και τη μεταβολή των πληροφοριών της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 33 και της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου.
3. Στην περίπτωση που παύει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών, στα οποία το χρηματοδοτικό ίδρυμα ασκεί τις δραστηριότητες του και η δραστηριότητα που ασκεί υπόκειται στο εξής στη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής.
4. Για την εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 53, της παραγράφου 1 του άρθρου 50 και 54 του παρόντος νόμου.