- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 03: Συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης

1. Η αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με:
α) Tα αποδεικνύοντα τη συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 1 προϋποθέσεων στοιχεία και ιδίως το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
β) Tοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, στο οποίο να αποτυπώνεται η επίδικη εδαφική έκταση, με εντοπισμό στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και με προσαρτημένο πίνακα συντεταγμένων των ορίων αυτής, συνοδευόμενο με έκθεση εφαρμογής επί του επιδίκου των επικαλούμενων τίτλων ιδιοκτησίας από τοπογράφο μηχανικό οριζόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και, στην περίπτωση που ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 2, επιλέξει το εδαφικό αντάλλαγμα, και το προτεινόμενο από τον αιτούντα προς μεταβίβαση ως εδαφικό αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο διαιρετό τμήμα της εν λόγω έκτασης
γ) Έκθεση Εκτιμητή, από τον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με:
αα) Την πραγματική αξία της όλης επίδικης εδαφικής έκτασης, η οποία δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας και
ββ) Την πραγματική αξία του προτεινόμενου από τον αιτούντα προς μεταβίβαση ως εδαφικό αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο διαιρετού τμήματος της εν λόγω έκτασης, στην περίπτωση που ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 2 επιλέγει το εδαφικό αντάλλαγμα ή το ύψος του καταβλητέου ως χρηματικό αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 2 επιλέγει το χρηματικό αντάλλαγμα.
δ) πιστοποιητικό βαρών και περί μη διεκδικήσεως. Σε περίπτωση ύπαρξης βάρους ή διεκδίκησης, όταν ο αιτών έχει επιλέξει το εδαφικό αντάλλαγμα, έγγραφη συναίνεση του εμπράγματου δανειστή για αποδοχή του περιορισμού της εμπράγματης εξασφάλισης της απαίτησής του στο ακίνητο που θα περιέλθει στον αιτούντα.

2. Το αρμόδιο τμήμα του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 3086/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από έλεγχο των υποβαλλομένων στοιχείων, γνωμοδοτεί, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αποκλειστικά και μόνο επί της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν κατά περίπτωση συναρμοδίου υπουργού, καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις, παράμετροι και, κριτήρια σχετικά με την υποβολή, την αναζήτηση ή το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.