- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 10: ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις

1. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2, επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης παραλίας, όχθης, κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης, πυθμένα και υδάτινου τμήματος θάλασσας, λίμνης και ποταμού της παρ. 2 του άρθρου 2, με σκοπό την οικονομική τους αξιοποίηση ή την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13.
2. Για την παραχώρηση καταβάλλεται αντάλλαγμα που υπολογίζεται κατά το άρθρο 16. Κατ΄ εξαίρεση δεν οφείλεται αντάλλαγμα όταν η χρήση παραχωρείται για την εκτέλεση έργων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Περιφέρειες ή για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων κοινής ωφέλειας από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία το Δημόσιο κατέχει το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή όταν η απαλλαγή ορίζεται από ειδικές διατάξεις.
3. Στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού, ύστερα από αιτιολογημένη στάθμιση των συμφερόντων που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται από την παραχώρηση. Με τις πράξεις παραχώρησης μπορούν να τίθενται περιορισμοί της χρήσης για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά την εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, άλλη δημόσια ανάγκη ή την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
4. Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι ή προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ευπαθή οικοσυστήματα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου. Εφόσον οι πράξεις παραχώρησης ισχύουν για ένα έτος, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης των αρμοδίων Υπουργών με ισχύ μεγαλύτερη του έτους (μέχρι πέντε έτη), στην οποία αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης στην συγκεκριμένη περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις για τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τους όρους και περιορισμούς που πρέπει να τίθενται, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα παροχής σύμφωνης γνώμης στους κατά τόπον αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
5. Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική μεταβίβαση του δικαιώματος του παραχωρησιούχου σε τρίτους ή η εκ μέρους του σύναψη σύμβασης με τρίτους για την παραχωρηθείσα έκταση ή τις επ’ αυτής εγκαταστάσεις και έργα χωρίς έγκριση της παραχωρούσας αρχής, εκτός αν μεταβιβάζεται το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους Ο.Τ.Α. σε επιχείρησή του ή αν μεταβιβάζονται έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στον Κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου, σύμφωνα με το ν. 2773/1999 (Α΄286) και το άρθρο 11 του ν. 3468/2006 (Α΄129) ή αν τούτο επιτρέπεται από ειδικές διατάξεις. Όταν ο αρχικός παραχωρησιούχος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), για την παραχώρηση της χρήσης σε τρίτα πρόσωπα απαιτείται και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
6. Αν ο τρίτος προς τον οποίο μεταβιβάσθηκε το δικαίωμα του αρχικού παραχωρησιούχου δεν παραδίδει το ακίνητο ή την εγκατάσταση μετά τη λήξη της προς αυτόν παραχώρησης ή της σύμβασης, εκδίδεται πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης από την Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων.
7. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου κηρύσσεται έκπτωτος της παραχώρησης με απόφαση της παραχωρούσας αρχής, ύστερα από ακρόασή του κατά το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 και αποβάλλεται διοικητικά με πρωτόκολλο της Κτηματικής Υπηρεσίας.
8. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις και μπορεί να ανακαλείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για την ανανέωση της παραχώρησης, μετά τη λήξη της, διατυπώνεται νέα αυτοτελής κρίση.