- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 09: Καθορισμός οριογραμμής όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, λιμνών και ποταμών

1. Η οριογραμμή της όχθης των λιμνών, ποταμών και νησίδων των λιμνών χαράσσεται από την Επιτροπή, με κόκκινο χρώμα, στα υπόβαθρα της παρ. 1 του άρθρου 3. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχουν, ειδικά στην περίπτωση αυτή, α) υπάλληλος της οικείας περιφερειακής ενότητας με ειδικότητα γεωπόνου, ιχθυολόγου ή δασολόγου αντί του εκπροσώπου της Λιμενικής Αρχής και β) υπάλληλος με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού της περιφερειακής ενότητας, με εξειδίκευση σε υδραυλικά έργα, αντί του γεωλόγου της οικείας Περιφέρειας. Για τη χάραξη της οριογραμμής της όχθης λαμβάνονται υπόψη ενδείξεις του φυσικού εδάφους, τυχόν υπάρχοντα μετρητικά στοιχεία στάθμης υδάτων και τα υδρολογικά στοιχεία της λεκάνης παροχής από τα οποία προκύπτει η ζώνη που βρέχεται από τις μεγαλύτερες, πλην συνήθεις αναβάσεις των υδάτων τους.
2. Μετά την κατά την παρ. 3 του άρθρου 3 παραλαβή των υποβάθρων από το Υπουργείο Οικονομικών, μεταφέρονται επ΄αυτών οι εγκεκριμένες βάσει της προϋφιστάμενης νομοθεσίας οριογραμμές όχθης ποταμών και λιμνών και αναρτώνται κατά την παρ. 5 του άρθρου 3.
3. Για την οριοθέτηση της παρόχθιας ζώνης, της παλαιάς όχθης και την επαναχάραξη της οριογραμμής της όχθης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 8. Αρμόδια για την οριοθέτηση και την επαναχάραξη είναι η Επιτροπή με την ειδικότερη σύνθεση της παρ. 1.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης και προστασίας της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλαιάς όχθης των λιμνών και ποταμών της παρ. 2 του άρθρου 2, όταν αυτά περιλαμβάνονται σε ακίνητα της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4061/2012 (Α΄66) ή κείνται μεταξύ ακινήτων υπό τη διαχείριση του ως άνω Υπουργείου και της ακτογραμμής λιμνών και κοίτης ποταμών του άρθρου 2. Για την διαχείριση και προστασία των ακινήτων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 13, 18, 19 και 20 του Ν. 4061/2012. Για το τμήμα των ακινήτων που εμπίπτει στην όχθη και παρόχθια ζώνη δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4061/2012.
5. Η οριοθέτηση υδατορευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 (Α΄91), όπως ισχύουν κάθε φορά.