- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 08: Νέα οριοθέτηση αιγιαλού

1. Αν όταν πιθανολογείται εσφαλμένος καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, κινείται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση η διαδικασία επανακαθορισμού του αιγιαλού. Για την εξέταση αιτήσεων ιδιωτών απαιτείται η συνυποβολή εγγράφων, όπως ιδίως φωτοερμηνεία μηχανικού, μελέτες, κ.λπ. και παραβόλου 500 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα αν η αίτηση γίνει δεκτή. Για τον επανακαθορισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 3.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού. Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
3. Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριό του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.
4. Ο επανακαθοριζόμενος αιγιαλός ή ο προκύπτων παλαιός αιγιαλός σε περιπτώσεις επανακαθορισμού του αιγιαλού σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως Τουριστικό Δημόσια Κτήματα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 του α.ν. 827/1948, αποτελεί αυτοδικαίως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και η διοίκηση και διαχείρισή του ασκείται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Η παρούσα εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου επανακαθορισμού της οριογραμμής.