- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 17 – Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές.