- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 07

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4354/2015

  1. Η περ ιε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) διαγράφεται από τότε που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ιστ – ιθ αναριθμούνται σε ιε – ιη.

Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Ειδικά για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τους βοηθούς εξεταστών, που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η.1.2016. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, καθορίζεται η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.), που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η οποία απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, οι αποζημιώσεις όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.»