- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 11 – Παραβάσεις – Έλεγχοι – Κυρώσεις

1. Τα προβλεπόμενα στην παρούσα Κ.Υ.Α. στοιχεία, είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και αξιοποιούνται στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων.
2. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, πέραν των λοιπών ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 260).