- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 42 – Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 42 της Οδηγίας)

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 21 Μαρτίου 2016, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.