- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 30 – Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (Άρθρο 21 της Οδηγίας)

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας συμμορφώνονται με τις προβλέψεις των περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 και των περ. δ’ και ε της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος.