- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 23 – Επαγγελματικές και οργανωτικές υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων (άρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)

1. Με ευθύνη του διοικητικού τους συμβουλίου, οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρμόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζουν ότι το ή τα μέλη της διοίκησης που είναι υπεύθυνα για τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων:
α) διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) δεν έχουν καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, καθ` υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
γ) δεν έχουν πτωχεύσει ή, αν είχαν πτωχεύσει, ότι έχουν αποκατασταθεί,
δ) δεν έχουν υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, και
ε) κατέχουν το ένα ή τα περισσότερα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την Απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος.

2. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεσπίζουν, διατηρούν και τηρούν επικαιροποιημένα αρχεία με όλα τα έγγραφα για τη συμμόρφωσή τους με το παρόν άρθρο και γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή κάθε σχετικό δικαιολογητικό, αμέσως μόλις ζητηθεί.

3. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή το ονοματεπώνυμο του ή των μελών της διοίκησής τους κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4364/2016, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων. Κάθε αλλαγή αυτών γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τότε που ελήφθη η σχετική απόφαση. Όσον αφορά στην εκπλήρωση των οργανωτικών υποχρεώσεών τους εκ του παρόντος και ιδίως εκ των άρθρων 4 παρ. 7, 19, 23, 25, 27 παρ. 3 και 4, 29 παρ. 3 έως 5, 34 και 37 αυτού, οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4364/2016 περί του συστήματος διακυβέρνησης.

4. Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρμόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για να εκπληρώνουν τις εκ της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος υποχρεώσεις τους. Οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες κατ’ ελάχιστον προβλέπουν μέσα κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των μελών διοίκησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και των υπαλλήλων τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα της διανομής, τα οποία αντιστοιχούν στις απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων του Παραρτήματος Ι που είναι συναφείς με τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούν τα πρόσωπα αυτά, και δίδουν αμέσως μόλις τους ζητηθεί τις σχετικές πληροφορίες στην εποπτική αρχή.