- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 10 – Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 15 της οδηγίας)

1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστών προϊόντων, ο πελάτης δύναται να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια προς τούτο όργανα ή φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος συστήθηκε με το ν. 3297/2004 (Α΄259), ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών νόμιμα καταχωρημένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς δυνάμει της Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.6.2015 (Β΄ 1421).

2. Οι φορείς της παρ. 1 συνεργάζονται με την εποπτική αρχή καθώς και με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.