- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ, ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες όσον αφορά στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής, ή
αβ) τη ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή, και
β) το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση, ή
γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ της παρούσης, όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α’ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη από τρεις μήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.

3. Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, ο οποίος εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική επιχείρηση διασφαλίζει ότι:
α) τίθενται στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνση του διαμεσολαβητή, καθώς και για τις διαδικασίες του άρθρου 9 του παρόντος, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλουν καταγγελίες,
β) υπάρχουν κατάλληλες και αναλογικές διαδικασίες με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 26 και 33 του παρόντος και την εξέταση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη πριν από την πρόταση σύμβασης, και
γ) το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που αναφέρεται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του παρόντος παρέχεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

4. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν ρυθμίζει δραστηριότητες διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την επιφύλαξη διατάξεων ειδικών νόμων, η άσκηση της δραστηριότητας διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα από (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή διαμεσολαβητές εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων.
Η Εποπτική αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων προερχόμενοι από την Ελλάδα ως κράτος μέλος καταγωγής, κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων σε τρίτη χώρα.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων:
α) η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν:
αα) ο πάροχος δεν προβαίνει σε προπαρασκευαστικές εργασίες για να βοηθήσει στη σύναψη ή την εκτέλεση (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης,
αβ) ο σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας δεν είναι η βοήθεια του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης,
β) η κατ’ επάγγελμα διαχείριση των (αντ)ασφαλιστικών αξιώσεων μιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και ο διακανονισμός (αντ)ασφαλιστικών ζημιών και η εκτίμηση των ζημιών από πραγματογνώμονα,
γ) η απλή παροχή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους δυνητικούς ασφαλισμένους στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εάν ο πάροχος των πληροφοριών δεν προβαίνει σε άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να βοηθήσει στη σύναψη (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης,
δ) η απλή παροχή πληροφοριών στους δυνητικούς ασφαλισμένους σχετικά με τα (αντ)ασφαλιστικά προϊόντα ή τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση, εάν ο πάροχος των πληροφοριών δεν προβαίνει σε άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να βοηθήσει στη σύναψη (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης.