- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ισχύει μετά την Οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018, και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την (αντ)ασφαλιστική διαμεσολάβηση.