- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 02 – Επενδυτικοί περιορισμοί

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του ΟΕΕ του παρόντος νόμου σε χρηματοπιστωτικά μέσα του ίδιου εκδότη. Στην περίπτωση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του σε ακίνητα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (με την σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής), η Επιτροπή δύναται να ορίζει κατηγορίες ΟΕΕ του παρόντος νόμου με βάση τον επενδυτικό τους σκοπό και τη διάρθρωση των επενδύσεων τους και να προβλέπει πρόσθετους επενδυτικούς περιορισμούς για τους ΟΕΕ του παρόντος νόμου ανάλογα με τη φύση των στοιχείων στα οποία επενδύουν και τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται.