- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 06 – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011

1. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ε.Ε.Ε.Π. και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και του ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
2. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π. και στους κατόχους άδειας διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γτου Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α` 60), επιβάλλονται και οι Διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.
3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των αδειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και συμμετοχής, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων διοργάνωσης και διεξαγωγής, η προκαταρκτική έρευνα ή προανάκριση για τη διαπίστωση τέλεσης εγκλημάτων.
4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους κατόχους άδειας διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους».