- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 30 – Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να δημιουργούνται προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του παρόντος νόμου με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα είδη και ο σκοπός των παρεχόμενων προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων, οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος, η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη λεπτομέρεια εφαρμογής.
2. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήψη άδειας λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται, μπορεί να συμμετέχουν στα προγράμματα του παρόντος άρθρου μόνο αν έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα.