- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 27 – Αρμόδια Αρχή

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των άρθρων 20 έως 29, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 21, στην παρ. 6 του άρθρου 22 και στο άρθρο 23, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.