- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 16 – Απαγόρευση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων

Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 απαγορεύεται η χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι αδειοδοτημένο ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων.