- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 15 – Εποπτεία

1. Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αναλογικοί, επαρκείς και προσαρμοσμένοι στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να θεσπίζονται ειδικότεροι κανόνες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και εξειδικεύονται θέματα ελέγχου και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ιδίως η συχνότητα και το περιεχόμενο των αναφορών που υποβάλλουν τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προς αυτήν, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία. Άλλως, εφαρμόζονται αναλόγως τα οικεία πεδία της αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ.

3. Κάθε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων αποζημιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων με την καταβολή σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής καθορίζεται με απόφασή της. Η αποζημίωση είναι ανάλογη της δραστηριότητας κάθε ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων .