- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 07 – Έλεγχος συμμετοχής

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αγοραστής») το οποίο, μεμονωμένα ή με από κοινού δράση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50%, ή ώστε το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση («προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), οφείλει, πριν από την απόκτηση, να γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος της συμμετοχής που θα προκύψει από τη μεταβολή αυτή, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 9.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου μπορεί να μην επιτρέψει την εν λόγω απόκτηση, αν υπό το πρίσμα της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων κρίνει αιτιολογημένα ως ακατάλληλα οποιαδήποτε από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ή κρίνει ότι η πρόταση απόκτησης ειδικής συμμετοχής υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ αν επιτρέψει την απόκτηση της ειδικής συμμετοχής μπορεί να ορίσει προθεσμία ή να θέσει όρους για την εφαρμογή της.