- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 53 Απαιτήσεις διαφάνειας

1. Ο διαχειριστής του ΟΕΕ καταρτίζει πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ και ετήσια έκθεση του ΟΕΕ για κάθε οικονομικό έτος.
2. Η ετήσια έκθεση του ΟΕΕ του παρόντος καταρτίζεται, ελέγχεται, και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4308/2014 και στο άρθρο 22 ή και στο άρθρο 29 του ν. 4209/2013, εφόσον συντρέχει περίπτωση και παρέχεται στους επενδυτές, ύστερα από αίτησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Το πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013.