- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 43 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ

1. Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στην Ελλάδα θεωρείται κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης μεριδίων OEE, καθώς και η ανακοίνωση, η διαφήμιση, η προβολή και η εμπορική προώθηση μεριδίων, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών συμβουλών, που αποσκοπεί στην απόκτηση μεριδίων ΟEE.
2. Στους διαχειριστές ΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίζονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του ν. 4209/2013.
3. Για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ και την απόκτησή τους από το μεριδιούχο απαιτείται:
α) υποβολή αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου μεριδιούχου προς το διαχειριστή του ΟΕΕ, με τρόπο που καθορίζεται από το διαχειριστή, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου,
β) παροχή στον υποψήφιο μεριδιούχο πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στον ΟΕΕ του Κανονισμού του ΟΕΕ, του πληροφοριακού υλικού και της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του άρθρου 53. Η υποχρέωση παροχής στον υποψήφιο επενδυτή των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να υποβάλει αίτηση συμμετοχής,
γ) καταβολή στο θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή, εφόσον το αποδεχτεί ο διαχειριστής, και σε κινητές αξίες σύμφωνα με την περίπτ. ιε΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
4. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47.
5. Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΕΕ, αποφασίζεται από το διαχειριστή του σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ.
6. Τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56και του κανονισμού του ΟΕΕ.
7. Κατά τη διαδικασία συμμετοχής στον ΟΕΕ, ο υποψήφιος επενδυτής αποδέχεται εγγράφως ότι έχει ενημερωθεί σχετικά με το είδος επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο συγκεκριμένος ΟΕΕ.
8. Το διαφημιστικό υλικό του ΟΕΕ πρέπει να αναγράφει σε εμφανές σημείο το είδος επενδυτών στους οποίους απευθύνεται.
9. Τα μερίδια του ΟΕΕ μπορεί να διατίθενται άμεσα από το διαχειριστή του ΟΕΕ ή έμμεσα από πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής έχει αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης σε τρίτο τη διάθεση των μεριδίων. Πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ είναι μόνο Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) ή ΕΠΕΥ με υποκατάστημα στην Ελλάδα, πιστωτικά ιδρύματα, Ανώνυμες Εταιρείες Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΕΕΔ) και ΑΕΔΟΕΕ ή ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με διαβατήριο των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) του ν. 4209/2013.
10. Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την εμπορική προώθηση των μεριδίων του ΟΕΕ, τη λειτουργία του δικτύου διάθεσης, καθώς και άλλα τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.