- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 139 – Επιτροπή εξετάσεων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, συγκροτείται επιτροπή εξετάσεων η οποία αποτελείται από τον πρόεδρό της και κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) μέλη, και με την οποία καθορίζονται η σύνθεση της επιτροπής εξετάσεων, το ύψος της αμοιβής του Προέδρου και των μελών της καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της.
2. Η επιτροπή εξετάσεων συνεδριάζει νόμιμα, όταν έχει απαρτία. Οι αποφάσεις της επιτροπής εξετάσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
3. Η επιτροπή εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων, διεξαγωγής των εξετάσεων και βαθμολόγησης των υποψηφίων. Η επιτροπή εξετάσεων συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, τον οποίο δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.