- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 18 Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας – Τροποποίηση του άρθρου 157 του ν. 2960/2001

 

1. Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2690/2001, οι λέξεις «τουλάχιστον ενός (1) έτους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τουλάχιστον δύο (2) ετών» και στην περ. γ΄ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου μετά τις λέξεις «Με κάθειρξη» προστίθενται οι λέξεις «τουλάχιστον δέκα (10) ετών» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρο 155 του παρόντα Κώδικα λαθρεμπορία τιμωρείται:
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Εάν όμως το αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν έχει σημαντική αξία και προορίζεται για ατομική χρήση ή ανάλωση του υπαίτιου, το ελάχιστο όριο της ποινής μειώνεται στο ένα έκτο.
β) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών στις εξής περιπτώσεις:
– εάν διαπράχθηκε καθ` υποτροπήν,
– εάν διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί,
– εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω και
– εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα,

γ. Με κάθειρξη, τουλάχιστον δέκα (10) ετών, εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.».