- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 13 Υποχρέωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001 μετά τις λέξεις «οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «βιομηχανοποιημένων καπνών» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καπνού, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Μέτρα δέουσας επιμέλειας έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν και οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ως προς τους πελάτες τους. Οι καλλιεργητές καπνού εξαιρούνται απολύτως από την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001, η φράση «κάθε μήνα» αντικαθίσταται από τη φράση «κάθε εξάμηνο» και μετά τη φράση «να παρέχουν» προστίθεται η λέξη «άμεσα». Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου η φράση «από το μήνα διενέργειας της συναλλαγής» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται ένα εξάμηνο από την ημερομηνία της συναλλαγής» και η παράγραφος αυτή διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε εξάμηνο, στο συντονιστικό κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, που ιδρύεται με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), ηλεκτρονική κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον μήνα, κατά τον οποίο συμπληρώνεται ένα εξάμηνο από την ημερομηνία της συναλλαγής.».