- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 10 Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών – εκροών

Η Α.Α.Δ.Ε. καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων εισροών – εκροών και των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μεταφορικών μέσων (GPS), καθώς και για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών. Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα εισροών – εκροών και εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μεταφορικών μέσων (GPS) που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου περιέρχονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία υπεισέρχεται και σε τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβατικά κείμενα και αφορούν στα συστήματα αυτά. Πρόσβαση στα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα έχουν, πέραν των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και οι λοιπές συναρμόδιες αρχές, για σκοπούς ελέγχου.