- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 8 Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων

Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιμα και τα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σημαίνονται με κατάλληλα μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως εθνικοί δείκτες φορολογικής σήμανσης (εφεξής εθνικοί ιχνηθέτες).
Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης κατάλληλης σήμανσης των υγρών καυσίμων και των υγραερίων για τα οποία προβλέπεται η σήμανσή τους κατά τα ανωτέρω, αυτά θεωρούνται παράνομα, έστω και αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.».