- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 6 Επέκταση συστήματος εισροών – εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά για τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73, εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών.».
2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι αρμόδιες Αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο κατά τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικά για τα βιομηχανοποιημένα καπνά οι όροι και προϋποθέσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών.».