- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 5 Δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων – Τροποποίηση του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Όταν:
α) από εξέταση των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), δείγματος καυσίμων που διενεργείται σε ελεγχόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, προκύπτει με βάση το κατ’ έφεση δείγμα ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, ή
β) κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διαπιστώνεται η ύπαρξη δεξαμενών καυσίμων ή διαλυτών χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τους,
σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής, σε δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
Για τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
Για τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων καυσίμων, για τα οποία δεν στοιχειοθετείται νόθευση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1.