- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 4 Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

1. Δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι σταθερές και κινητές δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων τελικών καταναλωτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (A’ 137), καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας της υποπερ. ιειε΄ της ιδίας ως άνω διάταξης.

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, επιβάλλεται στον υπόχρεο της εγγραφής στο μητρώο διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση μη καταγραφής ή καταγραφής εσφαλμένης χωρητικότητας των δεξαμενών στο μητρώο, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε δεξαμενή, ανάλογα με το είδος της δεξαμενής και της εγκατάστασης.
β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης από τον υπόχρεο των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγγραφής στο μητρώο των δεξαμενών, του επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.