- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 3 Ηλεκτρονικά συστήματα για την παρακολούθηση των αλκοολούχων ποτών

Στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθενται νέα άρθρα 84Α και 85Α ως εξής:
«Άρθρο 84Α
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών
Στην Α.Α.Δ.Ε. δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή παραλαμβάνουν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά του άρθρου 79. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).

Άρθρο 85Α
Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών
Για την παρακολούθηση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών του άρθρου 79 καθιερώνεται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας. Στο ανωτέρω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Υπόχρεα για την ενημέρωση του Συστήματος Ταυτοποίησης είναι τα πρόσωπα τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, διενεργούν τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου και τα οποία οφείλουν να έχουν λάβει τον μοναδικό Αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών του άρθρου 84Α.