- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ Άρθρο 1 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου

1. Συστήνεται «Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου» με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η χάραξη της εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.), ο καθορισμός των επιμέρους στόχων για την καταπολέμηση του φαινομένου, η παροχή κατευθύνσεων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, η παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και η εποπτεία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄141) .