- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 15 – Βραβείο Επίτευξης Στόχων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 23 ή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4389/2016, η καταβολή των βραβείων και της επιπλέον αμοιβής, αντίστοιχα, στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. (εφεξής «Βραβείο Επίτευξης Στόχων»), γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των οργανικών μονάδων ή των υπαλλήλων, αντίστοιχα, είναι ίσος ή μεγαλύτερος συνολικά του 95% ή συνιστά λόγο ειδικής βράβευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016.
2.Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση μη συμμετοχής του στη διαδικασία αυτή, δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο το Βραβείο Επίτευξης Στόχων που έπεται της διαδικασίας στην οποία δεν συμμετείχε. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή μη διενέργειας αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
3. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε βαθμό ευθύνης ως εξής:
α. Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
β. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,86 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,95 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
γ. Στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,84 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,87 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%.Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
δ. Στον Προϊστάμενο Τμήματος κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,82 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,85 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,91 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
ε. Στους υπαλλήλους κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. τους, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,80 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,83 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
4. Οι συντελεστές της παρ. 3 δύνανται να αναπροσαρμόζονται, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Αρχής και κατ’ ελάχιστο 1% και μέγιστο 2% του προϋπολογισμού αποδοχών της Α.Α.Δ.Ε.