- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 54 – Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας (ΕΠΑΕ)

1. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (εφεξής ΕΠΑ) που συστάθηκαν με τον α.ν. 2724/1940 (Α’ 449) και λειτουργούν ως ΝΠΔΔ δυνάμει του ν. 2298/1995 (Α’ 62), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 11 του ν. 3860/2010 (Α’ 111) και το αρ. 11 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), συγχωνεύονται σταδιακά, σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος, σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το ΥΔΔΑΔ, το οποίο ιδρύεται με το παρόν και ονομάζεται Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας (εφεξής ΕΠΑΕ). Οι υφιστάμενες ΕΠΑ με τη συγχώνευσή τους στην ΕΠΑΕ αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα) αυτής.
2. Οι ΕΠΑ Αθήνας, Πειραιά, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Θράκης και Κοζάνης μετονομάζονται και μετατρέπονται σταδιακά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, σε Μονάδες Μέριμνας Νέων ως εξής:
Α) Η Στέγη Ανηλίκων Περισσού της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών μετονομάζεται και μετατρέπεται σε Στέγη Ημιελεύθερης Διαβίωσης Αθήνας του άρ. 25 του παρόντος, δυναμικότητας μέχρι 15 νέων.
Β) Η Στέγη Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά μετονομάζεται και μετατρέπεται σε Στέγη Φιλοξενίας Πειραιά του άρ. 22 του παρόντος, δυναμικότητας μέχρι 40 νέων, αγοριών και κοριτσιών.
Γ) Η Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου μετονομάζεται και μετατρέπεται σε Στέγη Ημιελεύθερης Διαβίωσης Ηρακλείου Κρήτης του άρ. 22 του παρόντος, δυναμικότητας μέχρι 20 νέων.
Δ) Η Στέγη Ανηλίκων Βόλου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας μετονομάζεται και μετατρέπεται σε Στέγη Ημιελεύθερης Διαβίωσης Βόλου του άρ. 25 του παρόντος, δυναμικότητας μέχρι 15 νέων.
Ε) Η Στέγη Ανηλίκων Κοζάνης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης μετονομάζεται και μετατρέπεται σε Στέγη Φιλοξενίας Κοζάνης του άρ. 22 του παρόντος, δυναμικότητας μέχρι 20 νέων.
ΣΤ) Οι δομές ημερήσιας φροντίδας των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα και Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπουλη μετονομάζονται και μετατρέπονται σε Μονάδες ημερήσιας φροντίδας νέων της παραγράφου 4 του άρ. 22 και της παραγράφου 4 του άρ. 25, δηλαδή Μονάδα ημερήσιας φροντίδας νέων Θεσσαλονίκης, Μονάδα ημερήσιας φροντίδας νέων Καρδίτσας και Μονάδα ημερήσιας φροντίδας νέων Αλεξανδρούπολης αντίστοιχα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την ολοκλήρωση της μετατροπής και την λειτουργία των δομών των προηγούμενων 2 παραγράφων. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 5 του παρόντος νόμου καθώς και εξεύρεσης των νέων φορέων φιλοξενίας στους οποίους θα μεταβούν οι ανήλικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος φιλοξενούνται στις υφιστάμενες δομές των ΕΠΑ Αθηνών, Πειραιά και Ηρακλείου, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της διαμονής τους στις εν λόγω Μονάδες.
4. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των ΕΠΑ Ναυπλίου και ΕΠΑ Σερρών, η οποία έχει ήδη συγχωνευθεί στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, μεταφέρονται στην ΕΠΑΕ και κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Εφόσον εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4 του παρόντος νόμου, δύνανται να ιδρύονται ΜΜΝ ως αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα) της ΕΠΑΕ στις πόλεις όπου ήδη λειτουργούν Μονάδες ή και σε άλλες πόλεις, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΕ και σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. Με όμοια απόφαση δύναται να μετατρέπονται ΜΜΝ που ήδη λειτουργούν σε Μονάδα άλλης κατηγορίας από τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο.
6. Η ΕΠΑΕ που ιδρύεται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί οιονεί καθολικό διάδοχο της κάθε καταργούμενης και συγχωνευόμενης ΕΠΑ, από την κατάργηση της κάθε ΕΠΑ και εφεξής, με αρμοδιότητες που καθορίζονται στο παρόν.
7. Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων ΕΠΑ περιέρχονται στην ΕΠΑΕ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου σταδιακά με την κατάργηση της κάθε ΕΠΑ και αποτελούν εφεξής περιουσιακά στοιχεία αυτής. Για το σκοπό αυτόν εντός μηνός από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΕ, καθώς και εντός μηνός από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης περί μετατροπής της κάθε ΕΠΑ σε ΜΜΝ και κατάργησής της με ταυτόχρονη συγχώνευσή της στην ΕΠΑΕ και μετονομασία της, συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΑΕ τριμελής επιτροπή, με αντικείμενο την απογραφή των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για τις δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. Η σχετική έκθεση απογραφής εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απόσπασμα αυτής το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α` 147) καταχωρίζεται, ατελώς, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.
8. Ποσά τραπεζικών λογαριασμών κάθε καταργούμενης και συγχωνευόμενης ΕΠΑ μεταφέρονται, με την κατάργηση της κάθε ΕΠΑ, από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης περί μετατροπής της σε ΜΜΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε λογαριασμό της ΕΠΑΕ. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΠΑΕ.