- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 23 – Σκοπός – Λειτουργία

1. Οι Στέγες Ημιελεύθερης Διαβίωσης (ΣΗΔ) είναι δημόσιες Μονάδες ημιελεύθερης ή ανοικτής διαβίωσης ανηλίκων δυναµικότητας µέχρι 15 θέσεων. Ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 4 του παρόντος και κατά προτεραιότητα στους νοµούς Αττικής και Μαγνησίας.
2. Οι ΣΗΔ παρέχουν διαμονή και αυξημένη φροντίδα για νέους που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη, ηλικίας άνω των 12 ετών, για τους οποίους απαιτείται εντατική επιτήρηση και κατάλληλη παρέμβαση. Στις ΣΗΔ εισάγονται νέοι έως 18 ετών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις νέοι έως 21 ετών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαμένουν ανήλικοι ηλικίας κάτω των 12 ετών σε ξεχωριστούς χώρους της Στέγης. Κάθε Μονάδα μεριμνά για το διαχωρισμό των διαμενόντων νέων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
3. Στις ΣΗΔ μπορεί να λειτουργεί υπο-Μονάδα ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή, σκοπός της οποίας είναι η έγκαιρη παρέμβαση και η υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη των νέων, με υλοποίηση κατάλληλα δομημένων προγραμμάτων παρέμβασης και παράλληλη υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Σκοπός της λειτουργίας αυτών των υπο-Μονάδων είναι η κατά το δυνατόν παραμονή του νέου στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του με την παροχή της μέγιστης δυνατής υποστήριξης, σύμφωνα με το συμφέρον του. Λειτουργούν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
4. Οι ΣΗΔ μπορεί να λειτουργούν αποκλειστικά ως Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται Μονάδες ημερήσιας φροντίδας.