- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Εποπτική Αρχή – Άρθρο 9 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του παρόντος και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια ασκείται από την Αρχή που έχει συσταθεί με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Έδρα της Αρχής είναι η Αθήνα.