- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 06 Διορθωτικές τροποποιήσεις στα άρθρα 464 και 465 του Ποινικού Κώδικα

1. Στη διάταξη του άρθρου 464 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει σε εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες για απιστία κατ’ άρθρο 390 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο. Η προθεσμία των τεσσάρων μηνών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

2. Στη διάταξη του άρθρου 465 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής του άρθρου 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα με χρηματική ποινή του άρθρου 57 του προϊσχύσαντος ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόμων που εξακολουθούν να ισχύουν, αυτές εκτίονται αθροιστικά».