- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν.3226/2004

 

Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 καταργείται.