- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Άρθρο 32 Οργάνωση ή με άλλο τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία (άρθρο 10 της Οδηγίας)

 

Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιμωρείται, όποιος εν γνώσει του και με οποιονδήποτε τρόπο, οργανώνει ταξίδι ή διευκολύνει άλλον να ταξιδέψει με σκοπό την διάπραξη των αδικημάτων που περιγράφονται στο άρθρο 187Α ΠΚ και με επίγνωση του γεγονότος ότι η συνδρομή που παρέχεται είναι για τον σκοπό αυτό.