- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 10 Σύσταση και εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

1. Συστήνεται λειτουργικά ανεξάρτητο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (Γραφείο ΕΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα. Ο χώρος στέγασης του Γραφείου ΕΕΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. α. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποθέσεων και διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων με τις εθνικές ελεγκτικές, διωκτικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με μέριμνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα, σύνδεση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ – Π.Π) και με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (C.M.S.) της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των άρθρων 44 και επόμενα του Κανονισμού 2017/1939.
β. Το Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αποκτά, με τη συνδρομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρόσβαση στην ασφαλή διαδικτυακή πύλη και στην ασφαλή υπηρεσία που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άμεσες ανάγκες διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών.
3. Η εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δύναται να καθορίζεται από κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς σε ολομέλεια. Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα για ενημέρωση και ακολούθως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Κατά τον ίδιο τρόπο συμπληρώνεται, τροποποιείται και αντικαθίσταται ο ανωτέρω κανονισμός. Αντικείμενο του εν λόγω κανονισμού είναι ιδίως η πρόβλεψη διαβίβασης ετησίως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γενικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία απεικονίζουν τον συνολικό αριθμό υποθέσεων κατ’ αδίκημα και τον συνολικό αριθμό κατ’ αδίκημα: α) των δικογραφιών που αρχειοθετήθηκαν και β) των ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν, έπαυσαν, κηρύχθηκαν απαράδεκτες, κατέληξαν σε αθώωση, οδήγησαν σε καταδίκη ή εκκρεμούν.
4. Τη διοικητική ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ή δεν συνάγεται από τον Κανονισμό 2017/1939, έχει ο αρχαιότερος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος υπηρετεί σ΄ αυτό.