- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 7 Περιεχόμενο της πράξης για την παροχή κληρονομητηρίου – Τροποποίηση άρθρου 820 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο άρθρο 820 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί του περιεχομένου της απόφασης για την παροχή κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «Η διάταξη του ειρηνοδίκη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Η πράξη του δικηγόρου», β) στην παρ. 2, η λέξη «ειρηνοδίκη» αντικαθίσταται από τη λέξη «δικηγόρου» και το άρθρο 820 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 820

1. Η πράξη του δικηγόρου και η απόφαση του δικαστηρίου της κληρονομιάς που επιλαμβάνεται πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου, β) τα ονοματεπώνυμα των κληρονόμων ή καταπιστευματοδόχων ή κληροδόχων στους οποίους παρέχεται, γ) τις κληρονομικές μερίδες του καθενός ή τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον καθένα, δ) τους όρους ή τους περιορισμούς με τους οποίους η κληρονομιά, το καταπίστευμα ή η κληροδοσία περιέρχεται στον καθένα και, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κληρονόμο, τα καταπιστεύματα και τα κληροδοτήματα που βαρύνουν «την κληρονομία», και ε) τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστών διαθήκης και τις εξουσίες που η διαθήκη τους παρέχει.
2. Αν το πιστοποιητικό χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης η πράξη του δικηγόρου ή η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να περιέχει μόνο: α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου και β) το ονοματεπώνυμο του εκτελεστή διαθήκης και τις εξουσίες που του παρέχει η διαθήκη.».