- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

3.1. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε δεκαοχτώ εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες ευρώ (18.060.000€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, στην αρχειοθέτηση και στη διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, στην προμήθεια υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, στην τεχνική διαχείριση, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού πληροφορικής που αποτελούν το Έργο, στο κόστος ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου για την 5ετή λειτουργία.
3.1.1. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών, αυτή θα καλυφθεί με χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έως του ποσού των 5.657.050€. Η καταβολή από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ για την υλοποίηση των υποδομών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β’ Φάσης και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.
3.1.2. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΙΦΣ κατά την λειτουργία των υποδομών αυτών θα καλύπτεται από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ.. Ειδικότερα, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, μέσω του ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, για την πενταετή λειτουργία, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης,
3.2. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματός της για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.11 της παρούσας, η αντίστοιχη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αρχικού προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25% αυτού.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με πόρους που θα συνεισφέρει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1)