- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 36: Ψυχαγωγία – Ελεύθερος χρόνος

1. Οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην ψυχαγωγία και στη δημιουργική χρήση του ελεύθερου προσωπικού χρόνου.
2. Η ψυχαγωγία των κρατουμένων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπαίθριο ή εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
3. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε οργάνωση θιάσου, χορωδίας, έκθεσης ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων ή και άλλων τεχνών και να παρακολουθούν κινηματογραφικές και άλλες σύγχρονης μορφής προβολές ταινιών.
4. Την οργάνωση και πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων αναλαμβάνει το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου φορέα με τη συνδρομή των τοπικών πολιτιστικών φορέων και σε συνεργασία με τους κρατουμένους που εκδηλώνουν σχετική πρωτοβουλία. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν πραγματοποιούνται, μόνον εάν το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης επικαλεστεί αιτιολογημένα ειδικούς λόγους αναφερόμενους στην τάξη και ασφάλεια του καταστήματος.