- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 36: Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου.

1. Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται και απολαμβάνει τον σεβασμό και την τιμή που οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο ή Αρχή που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, τηρώντας τις αρχές του κράτους δικαίου.
2. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό.
3. Η παράβαση των πιο πάνω αρχών και κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπαίτιο.