- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 66: Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή.

Με την αγωγή εξομοιώνεται η ανταγωγή, η κύρια παρέμβαση (είτε ασκούνται με χωριστό δικόγραφο είτε ασκούνται με τις προτάσεις) καθώς και οι ανακοπές κάθε είδους